تفاوت پیامبران ، نوابغ و مصلحان


آیا هر مقایسه ای درست است؟


نوابغ افرادی هستند که نیروی فکر و تعقل و حسابگری قوی دارند، یعنی از راه حواس خود با اشیا تماس می گیرند و با نیروی حسابگر عقل خود بر روی فراورده های ذهنی خود کار می کنند و به نتیجه می رسند و احیانا خطا می کنند.

پیامبران الهی علاوه بر برخورداری از نیروی خرد و اندیشه و حسابگریهای ذهنی، به نیروی دیگری به نام وحی مجهزند و نوابغ از این نیرو بی بهره اند و به همین جهت به هیچ وجه نتوان پیامبران را با نوابغ مقایسه کرد، زیرا مقایسه هنگامی صحیح است که کار در هر دو گروه از یک نوع و از یک سنخ باشد، اما از آنجه که از دو نوع و دو سنخ است مقایسه غلط است. مثلا صحیح است که قوه بینایی و یا قوه شنوایی و یا قوه فکر دو نفر را با قوه شنوایی یک نفر دیگر مقایسه کنیم و بگوییم کدامیک قویتر است.نبوغ نوابغ مربوط است به نیروی تفکر و اندیشه بشری، و فوق العادگی پیامبران مربوط است به نیروی دیگری به نام وحی و اتصال به مبدا هستی و لهذا قیاس گرفتن آنها با یکدیگر غلط است.
با مصلحان چطور؟
این مقایسه نیز اشتباه می باشد.تعداد بازدید ها: 8500