تعیین نیازهای ورودی و خروجی سیستم


نیازهای ورودی و خروجی سیستم شامل ، نیازهای ورودی ، نوع و ساختار حافظه ورودی ، نحوه دسترسی به داده ها یا اطلاعات ، نحوه ثبت آنها و نوع دستگاه ورودی ( در سیستمهای کامپیوتری ) و همچنین نیازهای خروجی شامل نوع و ساختار حافظه خروجی ، نوع دستگاه خروجی ( در سیستمهای کامپیوتری ) ، نحوه گزارش دهی ، شکل گزارشها ، حجم و زمان گزارش دهی می گردد .

اغلب برای تشخیص صحیح نیازهای ورودی و خروجی روند نمای فرمها ( گردش کار فرمها ) که گردش فرمها را در سیستم حسابداری نشان می دهد ، تهیه می گردد .


تعداد بازدید ها: 23431