ترکیب تصاویرimg/daneshnameh_up/b/b8/cinema.gif

img/daneshnameh_up/2/20/tarkibtasvir.jpg
ترکیب تصویر در واقع آن است که بتوانیم با مجموعه اجزای موجود در چهار چوب داخل تصویر و قرار گرفتن مناسب آنها کنار هم موضوع و حالت خاصی را به بیننده القا کنیم .در اینجا به چند مسئله اشاره می‌کنیم ؛
نگاه کلی :
تصویربرداری از سوژه‌‌های تخت و صاف به طور مستقیم در صورتی که دوربین دقیقا د رمرکز سوژه قرار گیرد از اعوجاج تصویری جلوگیری می‌نماید .
اگر اجسام سه بعدی را با لنز دوربین به صورت زاویه‌دار نگاه کنیم ، تصویر بهتری به دست خواهند داد .
اجسام و سوژه‌های داخل قاب تصویر رابه جای آنکه به طور اتفاقی دسته‌بندی کنیم ، یا در یک جا قرارشان دهیم ، بهتر است در گروه‌های هم‌خانواده د رکنار هم بچینیم.
تصویر برداری از فراسوی چیزهایی که در پیش زمینه هستند مانند شاخه‌های آویزان یک درخت تصور عمق داشتن صحنه را بوجود می‌آورند . اما نباید وسوسه بشوید که همیشه اینطور از میان شاخ و برگها تصویر بگیرید زیرا زیاده‌روی در این کار باعث تصنعی شدن حاصل کار خواهد شد.
شرح تصویر:
تصاویری که باید از آنها دوری کرد :
1- نماهایی که در آن یکی از افراد با نیمه سرو بدون ظاهر می‌شود .
2- فضای بالاسری زیاده از حد موضوع نباید داخل قاب تصویر ساکن و بی‌حرکت باشد
3- از فضای بی‌مورد اضافی بین سوژه‌ها در قاب تصویر دوری کنید . از نزدیک شدن بیش از حد افراد به کناره‌های قاب جلوگیری کنید .
4- نما ،‌دارای فضای بسیار کمی ازبالا و پایین قاب است .
5- همیشه یک تصویر نیمرخ و سه‌رخ را در قاب تصویر جا‌به‌جا و متوازن کنید و فضای نگاه (looking room) را در قاب تصویر محفوظ نگه‌دارید .
6- مراقب باشید خطوط افقی ، تصویر را برش ندهد .
7- اگر تصویر را طبق قانون یک سوم متوازن نمی‌کنید ، موضوع یا شخص اصلی را در مرکز تصویر قرار دهید .
8- مواظب باشید تصویر فرد جلویی،‌بخشی از صورت شخص عقبی را نپوشاند ( مگر اینکه منظور خاصی داشته باشید )
9- سرو گردن اشخاص را از تن جدا نکنید !
10- افراد رابه خط نکنید ( مگر اینکه منظور خاصی داشته باشید ) ،اندازه ،‌فاصله و وضعیت را متنوع سازید ,br.11- از دکور و وسایل صحنه نامناسب و غیر ضروری بپرهیزید .
__تنظیم محل قرار گرفتن افراد در قاب تصویر : _
اگر شخصی به طور مستقیم با دوربین صحبت می‌کند ، یک نمای نزدیک فقط از سروگردن حداکثر تاثیر را خواهد گذاشت . وقتی مردم با یکدیگر در خال گفتگو هستند ، به طور معمول بهترین زاویه ممکن را با نسبت به هم می گیرند و وقتی تصویری از آنها تهیه شود ، به شکل متداول در فاصله‌های نزدیکتری نسبت به هم قرار می‌گیرند . اگر اشخاصی که در صحنه هستند ،‌ فاصله زیادی با هم داشته باشند ،‌برای آنکه فاصله زیادشان در تصویر نیافتد ،‌باید از زاویه مایل و به صورت متقاطعcross) shot) از آنها تصویربرداری کرد.
در نماهای متقاطع بایددقت کرد بر حسب اتفاق فردی که در صحنه جلوتر از شخص دیگر قرار دارد ، او را در پشت خود پنهان نکند .
در یک صف قراردادن اشخاص در صحنه برای گروه همسرایان یا بازدیدکنندگان خوب است . اما در موارد دیگر بهتر است افراد رادرگروههایی درفاصله‌های متفاوت ، مقابل دوربین قرار داد .
حرکت (0بازیگران)) و مجریان د رصحنه موقعی بیشتر تاثیرگذار می‌شود که از داخل صحنه به طرف دوربین ، از سمت دوربین به طرف داخل صحنه ،‌ یا به طور مایل از راست به چپ یا از چپ به راست صحنه صورت گیرد . حرکت افراد به طور متقاطع نسبت به دوربین ،‌بویژه اگر دوربین ( نمای بسته ای داشته باشد ، بسرعت از مقابل دوربین می‌گذرد و صحنه خالی می‌ماند .
سوژه‌ها را ناخودآگاه در مرکز پرده قرار ندهید . اگر موضوع مورد نطر شمادر نقطه‌ای برابر با یک سوم ارتفاع یاعرض پرده قرار گیرد ،‌ نمای ضبط شده به نظر متوازنتر خواهد رسید .
اگر در( قاب تصویر ، شخصی سر خود رابرمی‌گرداند ، یابه شکل نیمرخ در می‌آید ، ‌تصویر را کمی از مرکز آن جابه‌جا نمایید و نقطه دید مقابل اورا افزایش دهید .
بسیار بادقت به قابی که گرفته اید توجه کنید و با دید آدمی که می‌خواهد کارتان را مسخره کند به تصویرتان نگاه کنید . حواستان باشد از سر بازیگران و افراد حاضر در قاب تصویر ،‌شاخ یا درخت نروید ! کلاهی سرآنان گذاشته نشود ! بال در نیاورند ! هاله‌ای دور سرشان شکل نگیرد ! توجه کنید ،‌خطوط افقی دیوارها یا دکورهای صحنه که در انتداد خود ، بخشی از سر یا چانه یاشانه را قطع می‌کنند ، حواس را پرت می‌کنند .
تعداد بازدید ها: 15936