تالاموس


تالاموس
thalamus


نهنج برجسته و بلند.


تعداد بازدید ها: 21054