تاریخ تمدن ویل دورانت


تاریخ تمدن جهان از نگاه ویل دورانت

ویل دورانت یکی از مورخین و نویسندگان جهان تاریخ می باشد که دارای نظرات و عقاید بسیار جامع و کاملی از دنیای تاریخ است . در این قسمت ما تمدن تاریخ جهان را از نگاه این نویسنده مشهور مورد بررسی قرار می دهیم .

img/daneshnameh_up/a/a5/tamaddon.jpg


لینک های مربوطه:


تعداد بازدید ها: 61522