بکرزایی2


بکرزایی
apogamie


پیدایش جنین بدون دخالت سلول نر.


تعداد بازدید ها: 6231