بولانژریت


img/daneshnameh_up/d/df/Boulangerite.jpg
ولانژریت - پرشدگی حفره کوارتز توسط بولانژریت (پهنای تصویر 18 میلیمتر)
بولانژریت (Boulangerite)
Pb5 Sb4 S11
سیستم تبلور
/نا کامل - مطابق با سطح /100
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
بلور ی - سوزنهای قابل انعطاف - تجمع دانه ای - رشته ای - توده ای
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان ، چک و اسلواکی ، سوئد ، روسیه ، یوگسلاوی ، امریکا ، کانادا
در اسید کلریدریک گرم و کمی در اسید نیتریک محلول است و در شعله گاز ذوب می شود - با آب تمیز می شود
Pb=55.42% Sb=25.69% Zn ،Cu,Fe,Sn
بیرنگ - سفید خاکستری - متمایل به زرد
رنگ کانی
خاکستری - سیاه متمایل به قرمز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشور های طویل با شیارهای طولی - آسیکولار - به صورت مو
شکل بلورها
صنایع شیمیائی و غذائی - صنایع شیشه - صنایع کاغذ
محل پیدایش
کمی در اسید نیتریک محلول است و در شعله گاز ذوب میشود - با آب تمیز میشود
سایر مشخصات
. از نام یکی از مهندسین معدن فرانسه بنام گرفته شده است C.L.Boulanger
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
22.55.86.2


منبع
تعداد بازدید ها: 7100