بنی ملیح


بنی ملیح (بنی ملیح بن عمرو بن خزاعه) طایفه ای از قبیله خزاعه، از تبار ازد و از عرب قحطانی به شمار می‌آمدند. قبیله بزرگ خزاعه دارای شاخه‌های زیادی بود که سه طایفه «بنی مصطلق بن سعد»، «بنی کعب بن عمرو» و «بنی ملیح بن عمرو» از معروف‌ترین آنها بودند. آنان در نواحی مکه در منطقه مرالظهران و ابواء سکونت داشتند، و غرابات و مریسیع از آبها و رودخانه‌های آنان تامین می‌شد.

قبیله خزاعه پس از جزهمیان بر مکه تسلط یافتند و تولیت کعبه را به دست گرفتند. نخستین امیر آنان عمرو بن لحی بود که بت‌پرستی را در مکه رواج داد. اما قصی بن کلاب، نیای چهارم پیامبر اکرم، در جنگی سخت با قبایل عرب، دست قبیله خزاعه را از کعبه کوتاه ساخت و بر مکه مسلط شد. و از آن پس بود که مکه و کعبه به دست قریش افتاد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بعثت در سال ششم با قبیله خزاعه جنگید که این جنگ در تاریخ به غزوه بنی مصطلق یا غزوه مریسیع مشهور است.

منابع:
معجم قبائل العرب،‌ ج 3،‌ ص 1138؛ سیره ابن هشام، ج 1 - 4 (فهرست قبائل)


تعداد بازدید ها: 9356