براکته


براکته
Bracte


زائده زیر گل است که غالباً از نظر شکل ظاهری و یا رنگ با برگهای واقعی فرق دارد براکته ها به نام برگه نیز موسوم گردیده اند در تیره جعفری مجموعه براکته های واقع در پایه اشعه چتر اصلی انولوکر (Involucre) و مجموعه براکته های واقع در پایه چترهای فرعی انولوسل نامیده می شود.


تعداد بازدید ها: 18570