براکتئول


براکتئول
Bracteole


زائده کوچکی است که در پای دمگل های فرعی یک گل آذین دیده می شود. در تیره جعفری غالباً مجموعه ای از آنها در قاعده چترهای فرعی نیز مشاهده میشود که انولوسل (Involucelle) نام دارد.


تعداد بازدید ها: 7926