بخش بیماریهای گیاهی


بیماری های گیاهی
عوامل بیماریزا (پاتوژن) یا بعضی شرایط محیطی، اختلالاتی را در فرآیندهای رشد و نمو و فیزیولوژیکی گیاه ایجاد می کنند، موجب تغییراتی در ظاهر هر گیاه و کم شدن محصول آن می شوند . بروز بیماری بوسیله عوامل بیماری زا در گیاه که به بیماریهای واگیردار یا انگلی موسومند، به یکی از صور زیر رخ می دهد :
الف) جذب و مصرف محتویات سلولهای میزبان در اثر تماس با آنها.
ب) از بین بردن یا ایجاد اختلال در متابولیسم سلولهای میزبان در اثر ترشح مواد سمی، آنزیمی و مواد هورمونی.
ج) مسدود نمودن راه انتقال شیره خام و پرورده در بافتهای هادی میزبان.
بیماریهایی که در نتیجه شرایط غیر مطلوب محیطی بروز می کنند یا در اثر عدم تعادل در جذب مواد شیمیائی ضروری و یا جذب عناصر غیر ضروری بوجود می آیند، به بیماریهای غیر واگیر یا فیزیولوژیک موسومند، نظیر :
الف) کمبود مواد غذائی
ب) مسمومیت مواد معدنی
ج) کمبود یا فزونی رطوبت خاک
د) گرما یا سرما
ح) نور کم یا شدید
و) فقدان اکسیژن و آلودگی هوا
ز) واکنش اسیدی یا قلیایی خاک
از عوامل بیماری زای انگلی (واگیردار) ، نماتدها در سلسله جانوری قرار دارند و جزء آفات محسوب می شوند.لیکن چون علائم ناشی از آنها در گیاه شبیه به امراض قارچی خاکزی میباشد اکثراً در طبقه بندی جزء بیماریها بشمار میروند. نماتدها، ویروس ها و برخی قارچها (مانند سفیدکها و بعضی از زنگ ها) انگل اجباری هستند یعنی تنها قادرند در موجود زنده رشد کنند. باکتریها و اغلب قارچ ها می توانند هم روی موجود زنده و هم غیر زنده (محیط کشت مصنوعی) رشد یابند، به آنها انگلهای غیر اجباری یا اختیاری می‌گویند انگلهای غیر اجباری پس از حمله به بافت با ترشح آنزیم های مخصوصی سلول میزبان را کشته و پرتوپلاسم آنرا تجزیه و از آن تغذیه می نمایند بر عکس، انگلهای اجباری سلول میزبان را از بین نبرده بلکه با آن رابطه بسیار نزدیکی برقرار کرده یا بداخل سلول نفوذ نموده و از مواد ساخته شده آن استفاده می برند بدنبال تهی شدن سلولهای میزبان از مواد غذایی بتدریج از بین رفته و پس از نابودی کامل گیاه، انگل اجباری نیز خواهد برد.


تعداد بازدید ها: 9002