بانک شاهی ایران


روتیر انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود . در سال 1267 هجری ، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به مدت 60 سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید.

مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان می بود . بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و اولین اسکناس بانکی را در ایران منتشر نمود . در سال 1309 حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید . این بانک تا سال 1327 یعنی پایان مدت امتیاز 60 ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال 1331 نیز بدون مجوز تحت نام " بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه " به کار خود ادامه داد .


تعداد بازدید ها: 14456