بازرگانی


بازرگانی عبارت است از مبادله چیزی با ارزش بین دو موسسه مستقل. آن "چیز" ممکن است کالا، خدمات، اطلاعات، پول، یا هر چیز دیگری که از نظر دو موسسه ارزشمند است باشد. بازرگانی سازو کار مرکزی سرمایه داری است.

همچنین ببینید:


تعداد بازدید ها: 26362