بازاریابی یک‌سطحی


بازاریابی یک‌سطحی و ماتریس محدودشده

غالباً طرح‌های ماتریسی بصورت یک‌سطحی یا ماتریس محدودشده اعمال می‌شود2و3. در حالت یک سطحی، شما مجاز هستید که هر تعداد نفری که می‌خواهید به ردیف اول خود اضافه کنید. ولی در حالت محدود شده، شما ممکن است به وجود 5 نفر در خط جلویتان محدود باشید. چنانچه بخواهید نفر ششم را اضافه کنید باید آنرا در سطح دوم یا در سطوح بعدی قرار دهید. به این عملکرد Spillover‌ گفته می‌شود که باعث می‌شود مردم افرادی رادر زیر خود داشته باشند که توسط بالاسریشان معرفی شده است. مشکل این حالت این است که چنانچه از لحاظ عمق محدودیت وجود داشته باشد، شما برای افرادی که در آینده معرفی می‌شوند، دیگر حق بازاریابی دریافت نمی‌کنید. بطور مثال چنانچه سیستمی شما را به داشتن 5 نفر در سطح اول و عمق 7 سطح محدود کرده باشد، وقتی شما یک فرد را به خط جلوی خود اضافه می‌کنید، بدلیل وجود محدودیت عمق 7 سطح، درآمد شما از طریق‌آن شخص به 6 سطح محدود شده است. البته این پدیده نیز با افرادی که از طریق بالاسری شما در زیر شما قرار می‌گیرند به یک تعادل نسبی می‌رسد.

همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 8141