ایلوائیت


img/daneshnameh_up/5/55/Ilvaite.jpg
ایلوائیت - بلورهای محدود از دو طرف (5 میلیمتر) در کوارتز
ایلوائیت (Ilvaite)
CaFe2+ 2Fe3+ (OH-O-Si2O7)
ارترومبیک
سیستم تبلور
/خوب - مطابق با سطح /010/,/001
نیمه فلزی - شیشه ای
صدفی
شکستگی
غیرشفاف
نوع سختی
(ندارد (ضعیف است
بلوری - توده ای - دانه ای - آگرگات رشته ای - شعاعی
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، ایتالیا و یونان
HClمحلول در
CaO=13.69% FeO=35.2% Fe2O3=19.55% SiO2=29.36% H2O=2.2% و ادخال های Mn , Mg
ترکیب شیمیایی
قهوه ای خاکستری - سیاه
رنگ کانی
سیاه - سبز سیاه
رنگ اثر خط
سختی - انحلال در اسیدها - رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی مجاورتی
منشا تشکیل
قرصی شکل - ماکله - منشوری - ایزومتری
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.اخذ شده استElbe(ilva) از نام لاتین جزیره
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
5.564.10


منبع
تعداد بازدید ها: 6982