ایران و شیعهایرانیان از دیر باز با اقوام گوناگونی رابطه داشته‌ایم در این میان افکار و عقایدی از ملل دیگر به ما رسیده و افکار و عقاید نیز بر روی ملل دیگر تاثیر گذاشته و در مواردی که پای قومیت و ملیت در میان بوده در عین این که در ملیت دیگران هضم نشده‌ایم علاقه‌ای کورکورانه نیز نسبت به ملیت خود نداشته‌ایم تا قوة تمیز خود را از دست دهیم و از حقیقت دور شویم.
از 25 قرن پیش که ایران تحت فرمان کامل هخامنشیان قرار گرفت، نزدیک به 14 قرن ملت ایران با اسلام همراه بوده و دین اسلام توأم با زندگی ما بوده و در ترقی و نشر دین اسلام در میان ملل دیگر حتی بیشتر از اعراب کوشیده‌ایم.

img/daneshnameh_up/8/8b/dfdsfds.jpg
نسخه الکترونیک کتابهای شهید مطهری

منبع:خدمات متقابل اسلام و ایران؛ مرتضی مطهری


-=
می توانید در این انجمن درباره موضوع این صفحه بحث نمایید: علل عقب ماندگی مسلمین
=-

ملی گرایی چیست؟
چه چیزی را ملی گوییم؟
اینترناسیونالیسم اسلامی
ملیت پرستی در عصر حاضر
نهضت شعوبیه
علل اسلام ایرانیان
خدمات ایرانیان به اسلام
خدمات اسلام به ایران
تعداد بازدید ها: 13135