ایجاد تحول و دگرگونی در طریقت صفوی ( از سلطان جنید تا سلطان حیدر )سلطان جنید ( 851 – 860 ه )
آغاز مرحله جدیدی از طریقت صفوی
آشکار شدن نشانه های قدرت دنیوی و مادی در طریقت مذهبی و معنوی صفوی .
انتخاب لقب سلطان به جای شیخ درمیان رهبران صفوی
تحریک مریدان و پیروان صفوی برای مبارزه و جهاد با کفار
سوء ظن ایجادشده از طرف جهانشاه قراقویونلو بر سلطان جنید .
دستور ترک اردبیل و پراکنده کردن مریدان و نیروهای صفوی از سوی جهانشاه سلطان جنید .
اقامت چند ساله پیروان طریقت صفوی در آسیای صغیر و گرجستان .
سؤالات :
1. آیا قراقویونلو ها شیعه بودند ؟ دقیقا مذهب آنها به چه صورت بود ؟
2. وضعیت آسیای صغیر و گرجستان در این زمان از لحاظ سیاسی و مذهبی ؟
3. آیا در گرجستان مسلمانان زیاد بودند ؟
4. چرا پیروان صفویه به آسیای صغیر و گرجستان رفتند ؟
5. چرا اوزون حسن از سلطان جنید حمایت کرد ؟
6. چرا در حمله به شیروان شکست خوردند ؟
حمایت اوزون حسن حاکم آق قویونلوها از سلطان جنید و پیروانش .
اتحاد دوستی میان سلطان جنید و اوزون حسن و ایجاد رابطه سیاسی مشترک
لشکر کشی سلطان جنید به شیروان به جهاد با کفار و شکست سلطان جنید و محرک وی در این نبرد .
سلطان حیدر ( 860 – 894 ه ق )
سرعت وشتاب تلاش رهبران صفوی برای رسیدن به قدرت دنیوی .
ادامه اتحاد سیاسی و نظامی با آق قویونلو ها .
مهارت سلطان حیدر در اسلحه سازی و افزایش قدرت نظامی پیروان خود .
انتخاب و ابداع کلاه دوازده ترک برای پیروانش .
شروع تیرگی روابط سلطان حیدر با آق قویونلو ها از زمان حکومت سلطان یعقوب آق قویونلو .
لشکر کشی سلطان حیدر به شروان برای انتقام گرفتن پدرش .
اتحاد و همکاری سلطان یعقوب آق قویونلو با فرخ یسار حاکم شروان برای شکست دادن سلطان حید ر.
مرگ سلطان حیدر د ر نبرد با شیروانشاهان و شروع دوره کوتاه خاموشی و فترت در طریقت صفوی .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 11048