اولیگومر


اولیگومر
oligomere


نافه ای که در آن تعداد پرچمها کمتر از قطعات سایر چرخه های گا است.

تعداد بازدید ها: 11181