اولین تیر سپاه عمر سعد و آغاز نبرد با سپاه امام حسین علیه السلام


پس از سخنان حرّ در برابر سپاه کوفه، عمر بن سعد فریاد زد: ای دُرید پرچم را نزدیک آر!
درید پرچم را نزدیک آورد.
آن گاه عمر بن سعد تیری در کمان گذاشت و به سوی لشگر حسین علیه السلام پرتاب کرد و گفت:« گواهی بدهید که من نخستین کسی بودم که تیر رها کردم.»
به دنبال او لشگر دشمن تیرهای زیادی را به سوی حسین علیه السلام و یارانش رها کردند.

منابع:

  • ارشاد مفید، ج 2، ص 104.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5724