اورتون ها


اورتون ها


وقتی ضربتی به سیمی می نوازیم صوت بلند پییچیده ای به گوش می رسد. اما اگر آن سیم را با موی نرمی در وسط مرتعش کنیم صوت ساده ای خیلی زیر تر از آهنگ اصلی از آن بر می خیزد اگر فراوانی آهنگ اصلی 252 سیکل در ثانیه باشد فراوانی آهنگ پاره ای 512 سیکل در ثانیه است آهنگی که شنیده می شوداورتون اول خوانده می شود حال اگر سیم را در یک سوم طولش مرتعش کنیم صوتی زیر تر از صوت پیش بگوش می رسد فراوانی موج این صوت سه برابر فراوانی موج صوت اصلی یعنی 768 سیکل در ثانیه خواهد بود. این را اورتون دوم خوانند به همین ترتیب ممکنست سیم را در یک چهارم طول و یک پنجم و یک ششم و یک هفتم و...

مرتعش کنیم در هر قدم صوت سیم زیر تر می شود هر چه ارتعاش روی قطعات کوتاهتر سیم باشد دامنه موجها کو تاهتر می شود و بلندی صوت به مرور کم می شود.آلات موسیقی پیچیده ، گذشته از صوت اصلی ،اورتون های بسیار از خود بیرون می دهند الگوی تراکم و انبساط هوا چنان پیچیده است که اگر بر موج نگاری ثبت شود چشم نمی تواند آنها را از هم جدا کند و باید به وسائل ریاضی و الکتریکی آنها را تجزیه کرد.


تعداد بازدید ها: 9219