اوربیتالهای sاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


اوربيتالهاي s


آنچه تاكنون درباره تابع موج براي اتم ئيدروژن گفته شد، مربوط به قسمت شعاعي آن بوده است. در حقيقت بايد تابع موجي را شامل دو تابع مكمل يكديگر دانست كه يكي تابع شعاعي و ديگري تابع زاويه‌اي نام دارد.
تابع شعاعي قبلاً مورد بحث قرار گرفت و بستگي به فاصله الكترون از هسته دارد. مقدار اين تابع بستگي به سطح انرژي اصلي همچنين ترازهاي فرعي دارد. مثلاً تابع شعاعي با متفاوت است و يا اين كه تابع شعاعي با فرق دارد كه براي هر يك نمودارهاي خاصي ارائه گرديد. در اشاره به تابع شعاعي، گفته شد كه به جاي تابع ، اغلب، از مجذور آن، يعني استفاده مي‌كنند كه احتمال پيدا كردن الكترون را در واحد حجم و برحسب فاصله الكترون از هسته نشان مي‌دهد.
حال مسئله را از ديد زاويه‌اي بررسي مي‌كنيم و تابع زاويه‌اي را براي اوربيتال در نظر مي‌گيريم. اين تابع شكل ابر الكتروني (شكل اوربيتال) و جهت آن را در فضا تعيين مي‌كند.
نمودارهاي 2 بعدي تابع موج زاويه‌اي در مورد اوربيتالهاي به صورت دايره و نمودارهاي 3 بعدي آن به صورت كره است.

img/daneshnameh_up/9/94/chm0115a.jpg


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0132.pdf

تعداد بازدید ها: 12950