انواع شرکت های تجارتی


ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده:

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط
 5. شرکت نسبی
 6. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

 1. شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی ندارد مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود.
 2. شرکت هایی که شرکاء در قبال طلب کاران و اشخاص خارج ، ضمانت هم دارند مثل شرکت های تضامنی . نسبی.
 3. شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند. مانند شرکت های مختلط.
 4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سود دهی و میزان سرمایه در آنها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسم تقسیم نمود :

 1. شرکت هایی که فقط سرمایه در آنها دخالت دارد .
 2. شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آنها دخالت دارد.
 3. شرکت هایی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارد . مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.


تعداد بازدید ها: 80809