انرژی دومین الکترونخواهیاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


انرژي دومين الكترونخواهي


دومين الكترونخواهي برخي عناصر تعيين شده است.
در حاليكه اكثر مقادير الكترونخواهي براي افزايش اولين الكترون منفي است (فرآيند گرمازاست)، در مورد افزايش دومين الكترون (تشكيل آنيوني با دو بار منفي) مقادير الكترونخواهي مثبت است، يعني براي تشكيل آنيون مربوطه انرژي لازم است (فرآيند گرماگير است). اين ارقام مربوط به فرآيندي است كه در آن يك الكترون به يك يون منفي افزوده مي‌شود. براي نمونه:
(دومين الكترونخواهي)
انرژي تبادل شده در فرآيند توليد يوني كه دو يا چند بار منفي دارد حاصل جمع جبري تمام الكترونخواهيهاي مربوط است. اين حاصل جمع براي تمام يونهاي داراي چند بار منفي هميشه مثبت و فرآيند انرژي‌گير است. مثلاً انرژي آزاد شده به صورت اولين الكترونخواهي اكسيژن:
(اولين الكترونخواهي)
كمتر از انرژي لازم براي دومين الكترونخواهي اين عنصر است.
(دومين الكترونخواهي)
بنابراين، فرآيند كلي، انرژي‌گير است.
مثبت بودن مقدار الكترونخواهي دوم، در مورد اتمهاي اكسيژن و گوگرد را مي‌توان به دو عامل مربوط دانست:
1.وجود نيروي دافعه الكتروستاتيكي بين الكترون (كه بار منفي دارد) و يون منفي يا كه در مرحله اول الكترونخواهي تشكيل مي‌شود و از نزديك شدن الكترون بعدي به اين يونهاي منفي، جلوگيري مي‌كند.
2.افزايش ميزان نيروي دافعه الكتروستاتيكي در يونهاي و كه در مرحله دوم الكترونخواهي تشكيل مي‌شوند و موجب بالا رفتن سطح انرژي اين يونها و در نتيجه ناپايداري آنها (البته در حالت گازي) مي‌شود.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0190.pdf

تعداد بازدید ها: 6850