انتظار بزرگ چیست؟


اندیشه های یک منتظر


1-خوش بینی به آینده بشریت
درباره آینده بشریت نظرها مختلف است
  • بعضی معتقدند که شر و فساد و بدبختی لازمه لاینفک حیات بشری است و بنابراین زندگی بی ارزش است و عاقلانه ترین کارها خاتمه دادن به حیات و زندگی است. در حالیکه منتظر به آینده خوشبین است و شر و فساد و بدبختی را موقتی و قابل از بین بردن می داند.

  • بعضی دیگر اساساً حیات بشر را ابتر می دانند معتقدند که بشر در اثر پیشرفت حیرت آور تکنیک و ذخیره کردن انبارهای وحشتناک وسائل تخریبی رسیده به مرحله ای که به اصطلاح با گوری که با دست خود کنده یک گام بیشتر فاصله ندارد.

  • بعضی عقیده دارندکه شر و فساد لازم لاینفک طبیعت بشر نیست. شر وفساد و تباهی معلول مالکیت فردی است) تا این ام الفساد هست شر و فساد هم هست مالکیت فردی معلول درجه ای از تکامل ابزار تولید است و با خواسته انسانها این ام الفساد از بین نمی رود. ولی تکاملی ابزار تولید و جبر ماشین روزی ریشه این ام الفساد را جبراً خواهد کند، پس آنچه مایه خوشبختی است تکامل ماشین است.

  • بعضی معتقدند ریشه فسادها و تباهی ها نقص روحی و معنوی انسان است) انسان هنوز دوره جوانی و ناپختگی را طی می کند و خشم و شهوت بر او و عقل او حاکم است. انسان بالفطره در راه تکامل فکری و اخلاقی و معنوی پیش می رود. نه شر و فساد لازم لاینفک طبیعت بشر است و نه جبر تمدن فاجعه خودکشی دسته جمعی را پیش خواهد آورد. آینده ای بسی روشن و سعادت بخش و انسانی که در آن شر و فساد از بیخ و بن برکنده خواهد شد در انتظار بشریت است. این نظریه الهامی است که منبعث از دین است و نوید قیام و انقلاب مهدی موعود در اسلام زمینه این الهام است.

2-پیروزی نهایی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر زور و استکبار و استعباد و ظلم و اختناق و دجل (دجالگری و فریب)

3-حکومت جهانی واحد.

4-عمران تمام زمین در حدی که نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند.

5-بلوغ بشریت به خردمندی کامل و پیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی.

6-حداکثر بهره گیری از مواهب زمین.

7-برقراری مساوات کامل میان انسانها در امر ثروت.

8-منتفی شدن کامل مفاسد اخلاقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت، دزدی، آدم کشی و . . . و خالی شدن روانها از عقده ها و کینه ها.

9-منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبت و تعاون.

10-سازگاری انسان و طبیعت.

منبع:قیام و انقلاب مهدی؛مرتضی مطهری


تعداد بازدید ها: 9295