امیر تیمور تاش


امیر تیمور تاش

«وفات 728 ق / اوت 1328 م»

از فرزندان امیر چوپان و شحنه مغول در روم آسیای صغیر. رجوع کنید به مقاله (چوپانیان)
تعداد بازدید ها: 9448