امربه معروف و نهی از منکر - صرف مال در غیر راه خدا


انسان مال را در غیر راه اطاعت خدا مصرف می کند و بازداشته نمی شود.
(1)منکرات آشکار می شود و مسلمانان همدیگر را به گناه و منکر امر می کنند و از معروف و کارهای نیک باز می دارند.(2)

‹1› بحارالانوار 52/256حدیث 147

‹2› بحارالانوار 51/70/11- 52/277/127 -

-- معروف منکر و منکر معروف می شود.(1)

-- ناظر از آنچه مؤمن در راه به دست آوردن آن تلاش و کوشش می کند به خدا پناه می برد. (2)

-- پیامبر اکرم ‹ ص › : « معروف اندک می گردد.» بحارالانوار 52/264حدیث 148

‹1› بحارالانوار 52/182/2

‹2› بحارالانوار 52/256/147

مراجعه شود به:

ترک امربه معروف و نهی از منکر


تعداد بازدید ها: 6880