امام صادق علیه السلام و آزادی ابوبکر حضرمی


ابوبکر حضرمی که از یاران امام صادق علیه السلام بود، به دستور منصور دوانیقی به زندان افتاد. پسرش نزد امام رفت و ماجرا را تعریف کرد.
امام فرمود:« من اکنون مشغول پرستاری از فرزندم اسماعیل هستم، ولی برای پدرت دعا می کنم.»
چند روز که از توقف پسر ابوبکر حضرمی در مدینه گذشت، امام پیام فرستاد که:« برگرد؛ خداوند مشکل پدرت را حل کرد، ولی خواست که اسماعیل از دنیا برود.»
پسر ابوبکر به شهر ابن هبیره برگشت و سر راهش منصور را دید. فریاد زد:«پدرم، ابوبکر حضرمی، پیرمرد کهنسالی است. آزادش کنید.»
منصور به مامورانش گفت:« پسرش نمی‌تواند نگهدار زبانش باشد. پدرش را رها کنید.»

مراجعه شود به:


تعداد بازدید ها: 4856