امام زمان در قرآن- الرحمن : 41


درباره آیه« یعرف المجرمون بسیما هم فیوخذ بالنواصی والاقدام» (الرحمن: 41 )؛ مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند و آن گاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند.

از امام صادق علیه السلام روایت شده که از معاویه دهنی پرسید:

« ای معاویه! چه می گویند در تفسیر این آیه؟»

معاویه پاسخ داد: « معتقدند که خداوند تبارک و تعالی در قیامت مجرمان را به چهره هایشان می شناسد، پس در مورد آن ها دستور می دهد و موهای پیش سر و پاهایشان گرفته می شود و در آتش انداخته می شود !»

امام علیه السلام فرمود: « چگونه خداوند جبّار نیازمند شناسایی مخلوقاتی است که آن ها را به وجود آورده است و آن ها خلق او هستند.»

معاویه پرسید: « فدایت گردم! پس معنای آیه چیست؟»

امام علیه السلام فرمود: « وقتی که قائم ما علیه السلام قیام کند، خداوند علامت و نشانه ای به او می بخشد که دستور می دهد موهای پیش سر و پاهای کافر گرفته شود و محکم با شمشیر زده می شود. »

منابع :

بحار الانوار 52 / 320 حدیث 26 --------- بصائر الدرجات

51 / 58 حدیث 54 -------- غیبه النعمانی

مراجعه شود به:

امام زمان علیه السلام در قرآن


تعداد بازدید ها: 12372