امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی


واژه آسیب شناسی از علوم پزشکی به علوم اجتماعی وارد شده و به معنای مطالعه علل بیماری و عوارض و علایم غیر عادی می باشد. منظور از آسیب شناسی انقلاب اسلامی، بررسی موانع داخلی و خارجی رویاروی انقلاب اسلامی ایران در ابعاد فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

هر انقلابی دارای آفات و آسیبهایی می باشد که در دراز مدت منجر به تغییر ماهوی انقلاب می گردد شناخت این آسیبها و برخورد با آنها زمینه ساز ادامه حرکت انقلابی می باشد، امام خمینی به عنوان یک رهبر انقلابی آسیبهای انقلاب را با توجه به ماهیت انقلاب چنین معرفی می نماید:


وجود روحانیت متحجر و مقدس‌نما و روحانی‌نمایان لغزش از اسلام
اعمال خلاف، برای معرفی کردن اسلام نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت
اعمال خلاف به اسم اسلام سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام
خودرأیی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور
خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری بی‌صبری در برابر کمبودها
ایجاد اختلاف و تشتت در دانشگاهها مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی
گسترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگی اختلاف بین شیعه و سنی
یک بعدی نگریستن به اسلام عدول از حمایت از محرومین و پابرهنه‌ها

تعداد بازدید ها: 34287