الکتریسیته می تواند جذب کند


شیر آب را طوری باز کنید که جریان آب باریک و یکنواخت باشد . یک لوله شیشه ای را با تکه ای ابریشم ، و یا شانه ای را با یک تکه پشم یا پوست خز مالش دهید . حال شیشه یا شانه را نزدیک آب شیر نگه دارید .
img/daneshnameh_up/7/7e/mzp41.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

آب جاری به طرف شیشه یا شانه خمیده می شود .

توضیح :

جسم باردار آب جاری خنثی را جذب می نماید .
تعداد بازدید ها: 8746