اقشار مختلف شهر تیواناکو1- کشاورزان که مایحتاج شهر ، " تیواناکو " را تأمین میکردند در روستاها و در میان کشتزارهای خویش می زیستند .
2- شهر نشینان عبارت بودند از : رهبران و اربابان بزرگ ، خدمتگزاران فراوان آنها ، صنعتگران و هنرمندان که به ساختن بناتها ، مجسمه ها ، ظروف ، جواهرات و سایر کالاهای مورد نیاز پرستشگاه و اربابان می پرداختند . اربابان که بی نهایت ثروتمند بودند وقدرت مذهبی و سیاسی را دردست داشتند ، کاخهای خویش را درکنار ساختمانهای پرستشگاه بنا می کردند و سپس با حفر خندق و مرزی برای کاخ ها احداث میکردند .

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانتعداد بازدید ها: 5051