اقسام مرکب ناقص

مرکب ناقص بر دو قسم است:
  • مرکب ناقص تقییدی
  • مرکب ناقص غیر تقییدی

مرکب ناقص تقییدی


مرکب ناقص تقییدی آن لفظ مرکب ناقصی است که یک جزء آن، قیدی برای جزء دیگر باشد.
مراد از قید بودن یک جزء برای جزء دیگر، این است که یک جزء، جزء دیگر را خاص و متمایز از دیگر مشترکاتش گرداند.
مثلا لفظ "خانه"، لفظی عام است و شامل خانه حسن و حسین و هر خانه دیگری می شود؛ اما وقتی مقید به "حسن" شود(خانه حسن)، خاص و متمایز از بقیه خانه ها می شود.

همچنین خانه اعم از خانه بزرگ و خانه کوچک است؛ اما چون بگوییم: "خانه بزرگ"، معنی آن محدود می شود.

مرکب ناقص تقییدی خود بر دو قسم است:
  • مرکب ناقص تقییدی وصفی
  • مرکب ناقص تقییدی اضافی

مرکب ناقص تقییدی وصفی


آن لفظی است که یک جزء آن، وصف جزء دیگر باشد.
مانند "خانه بزرگ" و "پسر دانا" (که خانه و پسر، موصوف و بزرگ و دانا، صفت هستند.)
به عبارت دیگر، مرکب وصفی فقط از صفت و موصوف تشکیل می شود.

مرکب ناقص تقییدی اضافی


آن لفظی است که یک جزء، متمم و کامل کننده جزء دیگر باشد.
مانند "خانه حسین" و "برادر من" ("خانه" و "برادر"، مضاف و "حسن" و "من" مضاف الیه هستند.)
به سخن دیگر، این مرکب فقط از مضاف و مضاف الیه تشکیل گردیده است.

فرق صفت و موصوف با مضاف و مضاف الیه، آن است که صفت را می توان به موصوف اسناد داد و مثلا گفت: "خانه، بزرگ است."
اما مضاف الیه را نمی توان به مضاف نسبت داد و گفت: "خانه، حسن است"؛ زیرا خانه، غیر از حسن است و این جمله درست نیست.
در این زمینه بنگرید به:

مرکب ناقص غیر تقییدی


مرکب ناقص غیر تقییدی آن لفظ مرکب ناقصی است که یک جزء ترکیب، قیدی برای جزء دیگر نباشد.
مانند: "درْ خانه" و "بیست و هفت".


خلاصه مطالب


امر (فرمان به انجام کار) (بیا!)
نهی (نهی از انجام کار) (نرو!)
استفهام (پرسش) (آیا می آید؟)
تمنی (آرزو) (ای کاش برنده می شدم.)
ندا (صدا کردن) (ای محمد!)
تعجب (چقدر جهان شگفت انگیز است!)
عقد و ایقاع (این خانه را اجاره دادم.)
مرکب ناقص تقییدی وصفی (خانه زیبا)
مرکب ناقص تقییدی اضافی (خانه حسین)

منابع


  • کلیات منطق صوری، صفحه 83 و 82
  • منطق مظفر، جلد1


تعداد بازدید ها: 19068