اصلاحات عباس میرزا
عباس میرزا یکی از دلیرترین و شجاعترین و با کفایت ترین فرزندان فتحعلیشاه بود . بر روی هم او یکی ا زبهترین افراد قاجاریه است زیرا علاوه بر شجاعت و مهارت در امور نظامی و لشکر کشی هایش ، به امور اداری و مملکت رانی نیز بیش ازهمه خاندان قاجار در عهد فتحعلیشاه توجه داشت.

1- او در ایام حکومت خود د رآذربایجان ( تبریز در دوره قاجار محل حکومت ولیعهد ها بود ) به آشنا کردن ایرانیان به تمدن جدید و امور لشکری و کشوری اروپائی پرداخت .
2- او علاوه بر اصلاح نظام جدید به دستیاری اروپائیان ( فرانسویان – انگلیسیها ) به توپ ریزی و قلعه سازی و ساختن اسلحه و تاسیس کارخانه جات چند جهت بافت ماهوت و باروت صپرداخت .
3- د راین به دستور عباس میرزا چاپ سر بی در ایران معمول شد و کتابهای زیادی چاپ شد .
4- اعزام عده ای محصل به اروپا ( لندن ) جهت تحصیل علوم غرب
5- اعزام عده ای کارگر به روسیه جهت آشنا شدن به امور حرفه ای
6- در اختیار داشتن افراد کاردان و زبردستی نظیر محمد خان امیر نظام مربی وی و میرزا تقی خان فراهانی ( امیر کبیر) و میرزا بزرگ قائم فراهانی و پسرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم ومیرزا محمد صادق و قایع نگار ، نه تنها در امور نظامی و لشکر کشی عباس میرزا را راهنمایی می کردند بلکه در امور اداری و حکونتی وانجام اصلاحات اجتماعی – سیاسی نقش به سزایی داشتند و بعدها همین افراد از نخستین پایه گذاران جنبش اصلاحگرا درایران شدند .منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 31253