اسکرودیت


img/daneshnameh_up/1/1e/Scorodite.jpg
اسکرودیت
اسکرودیت (Scorodite)
Fe 3+(AsO)4.2H2O
ارترومبیک
سیستم تبلور
آرسنیات
رده بندی
ناقص
رخ
شیشه ای - چرب
شکستگی
نیمه شفاف
توپی - اگرگات الیافی - خاکی - دانه ای
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، اطریش ، URSS و برزیل
Fe2O3=34.60% As2O5=49.79%
زرد - سبز آبی - سبز تا سیاه - سبز
رنگ کانی
سفید - سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ناحیه اکسیداسیون
منشا تشکیل
بی پیرامید - منشوری
شکل بلورها
محل پیدایش
دارای بوی سیر است
سایر مشخصات
به معنای Skorodonاز کلمه یونانی
.سیر گرفته شده است
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
3.543.13.3


منبع
تعداد بازدید ها: 7660