اسپسارتیت


img/daneshnameh_up/b/bb/Spessartite.jpg
اسپسارتیت - بلور
(ایدیومرف (3میلیمتر روی موسکویت
اسپسارتیت (Spessartite)
Mn3Al2(SiO4)3
سیستم تبلور
غیرشفاف - نیمه شفاف
اشکال ظاهری
. (Schorlomite) می باشد Ti گاه حاوی
.در کانیها به صورت اولیه یافت می شوند - Fe-Ca- Al- V -Cr -Zr Ti -Mn - YMg-متغیر برای ایزومورف های مرتبه بالای آن عناصر
زرد نارنجی تا قهوه ای قرمز
رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشوری - پهن و کوتاه
شکل بلورها
.گاه به عنوان سنگ ظریف و تزئینی مصرف می شود
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی اسپسارتیت شبیه گروناست
سایر مشخصات
.در آلمان غربی گرفته شده است Spessart از نام محل
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
----


منبع

تعداد بازدید ها: 10956