اسپریلیت


img/daneshnameh_up/e/e8/Sperrylite.jpg
اسپریلیت - بلور
( ایدیومرف (یک میلیمتر
اسپریلیت (Sperrylite)
PtAs2
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
رده بندی
ناقص
(کدر(اپاک
بلوری - دانه ای
اشکال ظاهری
.نامحلول در اسیدها
Pt=56.58% As=43.42%
سفید قلعی
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
سختی - تبلور - چگالی - رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
پلاتین
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
. از منابع پلاتین به شمار میرود
سایر مشخصات
.گرفته شده است L.J.Sperry از نام شیمیست کانادائی
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
6710.6ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 10151