استیکتیت


img/daneshnameh_up/7/71/Stichtite.jpg
استیکتیت - توده بلورین بنفش
روشن (عرض تصویر 42 میلیمتر) در سرپانتین
استیکتیت (Stichtite)
Mg6 Cr2 {(OH )16 CO3}.4H2O
سیستم تبلور
/کامل - مطابق باسطح /0001
رخ
نیمه شفاف
فلسی - توده ای - رشته ای - پیازی
اشکال ظاهری
کمیاب ; افریقای جنوبی ، کانادا و تاسمانی
MgO=36.98% Cr2O3=23.24% CO2=6.73% H2O=33.05%
بنفش
رنگ کانی
سفید یا بنفش
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه - فلسی
شکل بلورها
(افریقای جنوبی (باربرتون
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است
سایر مشخصات
R.Stichtاز نام روبرت استیک
.مدیر یک شرکت معدنی گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
1.522.2ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 7373