استماتها


استماتها
Stomates


در بسیاری از گیاهان وجود پوشش قشر کوتین (کوتیکول) روی بافت اپیدرمی آنرا نسبت به آب و گازها غیر قابل نفوذ ساخته، تنها استماتها در بافت اپیدرمی راه ارتباط بافتهای درونی و یا بخشهای داخلی گیاه با محیط خارج برای تبادلات گازی و دفع مازاد آب جذب شده هستند .استماتها تقریباً در تمام سطح اندامهای گیاه بجز در ریشه و ساقه های مسن که از چوب پنبه پوشیده شده اند ، پراکنده اند. سلولهای استماتی از سلولهای اپیدرمی کوچکتر بوده، دارای سیتوپلاسم فراوان و هسته یی درشت هستند. شکل لوبیایی سلولهای استماتی، وجود نشاسته و دانه های کلروفیل در سیتوپلاسم آنها را از سلولهای عادی اپیدرمی متمایز می سازد.استماتها دارای انواعی بوده که عبارتند از استماتهای هوایی استماتهای آبی می باشند.

تعداد بازدید ها: 6145