استقرای قوی و چندگانهاستقرای قوی و چندگانه

مقدمه

همان‌طور که به زیبایی با استقرا آشنا شدیم، کم‌کم به محدودیت‌های آن نیز باید پی‌برده‌ باشیم.از طرفی همواره نمی‌توان استقرای ضعیف را استفاده نمود زیرا گام‌های بازگشت یکی‌یکی بوده و اثبات را محدود می‌کند.
استقرای چندپایه هم که قوی‌تر می‌باشد بازهم محدودیت در ثابت‌بودن عدد دارد.
به وضوح می‌توان استقرایی را به کار بست که تفاوت آن با استقرای چندپایه در ثابت نبودن عدد k می‌باشد و می‌توان حتی فقط روی یک گزارة استقرا نزد بلکه اگر درستی به درستی و درستی هم به نوبة خود به وابسته باشد، در شرایطی می‌توان بازهم از اصل استقرا به شکل دیگری استفاده کرد که به معرفی آنها می‌پردازیم.

پیوندهای خارجی

http://olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0008.pdf

همچنین ببینید
تعداد بازدید ها: 10378