از هوا آب درمی آید


یک ظرف فلزی خالی را بردارید و داخل آن چند قطعه یخ بریزید و به آن آب اضافه کنید . با چند قطره مایع رنگین نظیر جوهر آب آن را رنگی کنید . اکنون ظرف را چند دقیقه روی میز به حال خود بگذارید .
img/daneshnameh_up/5/54/pp20.jpg

مشاهده خواهید کرد که :

روی بدنه بیرونی ظرف قطرات آب ظاهر شده و حالت « عرق کردن » را به خود می دهد .

توضیح :

قطرات ظاهر شده روی بدنه رنگین نیستند ، بنابر این نمی توانند از داخل ظرف به بیرون تراوش کرده باشند بلکه این آبها از هوا آمده اند . بخار آب ( آبی که به شکل گاز در آمده ) موجود در هوای اطراف ظرف بوسیله یخ سرد می شود . وقتی ذرات کوچک هوا ( یا مولکولهای هوا ) ، سرد شدند ، حرکتشان کند گردیده ، و ذرات بخار آب بین آنها به یکدیگر می چسبند ( بخش گرما را محاسبه کنید ) و به صورت آب در می آیند . این عمل را چگالش می نامند . وقتی هوا خنک می شود تعداد بسیار زیادی از این قطرات بصورت غبار مانندی دور هم جمع می شوند و تشکیل ابر می دهند . هرگاه این قطرات در تجمع با یکدیگر آنقدر سنگین شوند که فشار هوا نتواند آنها را در هوا نگه دارد ، به شکل باران و یا برف به زمین سقوط می کنند .

تعداد بازدید ها: 14779