ابو عبدالله محمد


ابو عبدالله محمد

« 359- 353 ق / 969 -964 م»

با مرگ سید ابیض، ظاهراً به دنبال برخی اختلاف های مذهبی که بین
  • ناصریه و
  • قاسمیه
بروز کرد، نقیب ابو عبدالله محمد، پسر حسن بن قاسم «داعی صغیر»، که در آن ایام در بغداد نقابت سادات داشت و نزد معزالدوله دیلمی فوق العاده محترم بود، به دعوت قاسمیه دیلم و بر خلاف میل فخر الدوله به آن بلاد رفت «353 ق / 964 م» و در هوسم با لقب المهدی لدین الله و القائم بحق الله، به نشر دعوت زیدی پرداخت.

حتی در صدد تهیه سپاه و جهاد در حدود مستحکمات روم برآمد و کوشید تا در اقامه حدود، رسم داعیان زیدی را احیاء نماید.
اما چند سالی از آغاز دعوت او نگذشته بود که در سال 359 ق / 969 م، بیمار شد و چشم از جهان فرو بست.

گفته‏اند که مرگ او به سبب دسیسه امیرکا، و با خوراندن سم توسط خواهرش که همسر ابو عبدالله محمد بود، روی داده است.


تعداد بازدید ها: 6720