ابو طاهر فیروز شاه دیلمی


ابو طاهر فیروز شاه دیلمی

«وفات 380 ق / 990 م»

ابو طاهر فیروز شاه یکی از پسران متعدد عضدالدوله دیلمی بود که پس از مرگ پدر، امارتش در بصره مورد مناقشه دیگر برادران قرار گرفت و دو امیر دیلمی؛ شرف الدوله و بهاءالدوله توانستند امارت این برادر را ضمیمه قلمرو خود سازند. از وی و سرگذشتش اطلاع چندانی در تاریخ نیست.تعداد بازدید ها: 5620