آپو کارپی


آپو کارپی
Apocarpie


حالت جدا بودن برچه هاست که بصورت مادگی مرکب از برچه های پیوسته به هم تشکیل نشده باشند مانند Ranunculus و بطور کلی گیاهان تیره آلاله.


تعداد بازدید ها: 6094