آنورتیت


img/daneshnameh_up/b/bb/anorthite.jpg
آنورتیت (Anorthite)
Ca(Al2Si2O8)
تری کلینیک
سیستم تبلور
سیلیکات
/کامل - مطابق با سطح /010/ و /001
رخ
شیشه ای - صدفی
نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
ترد
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
ژیزمان
رنگ شعله را سبز رنگ می کند- نامحلول در اسیدها
.آمیزش های مختلف آلبیت تا آنورتیت
ترکیب شیمیایی
سیاه - خاکستری سیاه - آبی - مرواریدی - قرمز
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - انحلال در اسیدها - اشعه ایکس - خواص نوری - واکنش های شیمیایی
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
پاراژنز
ماگمایی - دگرگونی - متئوریتی
منشا تشکیل
منشوری - قرصی شکل - ماکله
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از واژه آنورتوز اخذ شده است
وجه تسمیه
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــــــــ


منبع
تعداد بازدید ها: 20741