آنالیسم


img/daneshnameh_up/4/45/Analcime.jpg
آنالسیم - گروه بلورها
(اندازه ماکزیمم (20 میلیمتر
آنالسیم (Analcime)
Na(AlSi2O6).H2O
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
سیلیکات
رده بندی
ناقص - مطابق با سطح /001/
رخ
شیشه ای - مات
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
ترد
نوع سختی
ندارد
بلوری-آگرگات توده ای-دانه ای
اشکال ظاهری
ژیزمان
HC1 محلول در
Na2O=14.07% Al2O3=23.29% SiO2=54.47% H2O=8.17% و ادخال های K
سفید - زرد - متمایل به قرمز - خاکستری
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
واکنش های شیمیایی و اشعه ایکس
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زئولیت ها، کلسیت و غیره
پاراژنز
هیدروترمال - رسوبی
منشا تشکیل
تراپزوئدر
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.بمعنای ضعیف گرفته شده است analkis از واژه یونانی
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
55.52.22.3


منبع
تعداد بازدید ها: 17811