آلیزارین


آلیزارین
Alizarene


به فرمول C14H8O4 و به وزن ملکولی 20/240 است. از ریشه روناس به دست می آید. آلیزارین با دو ملکول گلوکز ایجاد اسید روبه ریتریک و دو ملکول آب می نماید. آلیزارین نخستین بار در سال 1833 میلادی توسط Robiquet , Colin شناخته شد. آلیزارین به حالت آزاد در ریشه خشک روناس وجود دارد. به طوریکه با تأثیر دادن الکل جوشان، می توان آنرا استخراج کرد. در حالی که از ریشه تازه گیاه، این ماده به صورت بلورهایی سوزنی شکل ارتورومبیک و به رنگ نارنجی در الکل مطلق با روش تصعید متبلور می گردد. در گرمای 290 درجه ذوب می شود و قابلیت تصعید شدن دارد.در 300 قسمت آب جوش و به مقدار متوسط ، در الکل حل می گردد. به مقادیر زیاد در متانول خیلی گرم و در اتر در گرمای 25 درجه محلول است. در تولوئن، گزیلن، سولفوروکربن و اسیداستیک گلاسیال حل می شود.

تعداد بازدید ها: 18738