آزمون همگرایی سریها


آزمونها همگرایی سریها:
در محاسبات ریاضی گاهی تنها نیاز به تشخیص همگرایی یا واگرایی سریها می باشد و ممکن است گاهی به دلیل دشوار بودن محاسبات نتوان همگرایی سری را از طرق معمول و محاسبه حاصل سری تعین کرد. برای رفع این مشکل و حذف محاسبات اضافی و تسریع در محاسبات، برای تعیین همگرایی و واگرایی سریها می توان از آزمونهایی برای تشخیص همگرای و یا واگرایی سریها استفاده کرد.
این آزمونها تنها اطلاعاتی در مورد همگرایی و واگرایی سریها در اختیار ما قرار می دهند و در محاسبه مقدار سری(به شرط همگرایی) کاربردی ندارند. استفاده از هر یک از این آزمون ها شرایطی دارد که بر حسب نوع سری مورد بحث می توان از آزمون مناسب استفاده کرد و همگرایی و واگرایی سری را تعیین نمود.
ممکن است همگرایی یا واگرایی یک سری بوسیله یک آزمون خاص قابل تشخیص نباشد و نیاز به استفاده از سایر آزمونها باشد. در این قسمت فهرستی از آزمونهای موجود برای بررسی همگرایی سریها ارائه شده است:


همچنین ببینید:

تعداد بازدید ها: 51746