آزمایش تشدید با صدف دریایی


یک جفت صدف دریایی و دو قوطی درباز فلزی وسایل لازم برای این آزمایش می باشند . در ساحل دریا دو صدف کوچک و بزرگ انتخاب کنید و هر یک رابه نوبت نزدیک گوش خود بگیرید . آیا از صداهایی که از درون آنها می شنوید تفاوتی حس می کنید ؟
یکبار هم قوطی های بزرگ و کوچک را به نوبت نزدیک گوش خود بگیرید .
حال محل انجام را تغییر دهید و به جای ساحل آرام دریا به خیابان یک شهر بیایید ، یا اینکه از درون خانه خلوت و ساکت خود به محیط پر سر و صدای بیرون بروید .
img/daneshnameh_up/8/8f/mzp70.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

شما از درون صدف بزرگ صداهای بم و از صدف کوچک صداهای زیر می شنوید . به همین ترتیب از قوطی بزرگ صداهای بم و از قوطی کوچک صداهای زیر به گوشتان می رسد . با تغییر محل آزمایش متوجه خواهید شد که صداهایی که در ساحل دریا می شنوید با شهرتفاوت دارد . همینطور صدای داخل خانه با آنچه در بیرون می شنوید متفاوت است .

توضیح :

در واقع صداهائی که از درون صدف دریائی به گوش می رسد « صداهای دریا ها » نیست بلکه آنها ارتعاشات تشدید یافته می باشند . هوای احاطه شده داخل صدف تحت تأثیر اصوات موجود در هوای بیرون ، به ارتعاش در می آید که این بستگی به نوع صدف دارد . میزان ارتعاش مخصوص ، به شکل و جنس ماده و تا حدودی به مقدار هوای احاطه شده بستگی دارد .


تعداد بازدید ها: 14661