آزمایش تخم مرغ چرخان


مواد و وسایل لازم

  • یک تخم مرغ پخته
  • یک تخم مرغ خام

روش آزمایش

تخم مرغ را پس از پختن به مدت 20 دقیقه در حرارت معمولی اتاق قرار دهید.
هر تخم مرغ را روی پهلو قرار دهید و سعی کنید آن را بچرخانید.

img/daneshnameh_up/d/d1/mz31.jpg


مشاهده می شود که تخم مرغ خام به خوبی تخم مرغ پخته نمی چرخد.

دانستنیها

یکی از خواص مشترک همه مواد (اینرسی) است و آن عبارت است از تمایل ماده متحرک به حفظ حرکت خود تا زمانی که عاملی باعث توقیف آن شود و یا تمایل جسم ساکن به این که درحال سکون بماند مگر این که عاملی آنرا به حرکت درآورد.

نتایج آزمایش

تخم مرغ کاملا پخته شده جامد است. یعنی پوسته تخم مرغ و مواد داخلی آن هر دو جامدند حال آن که در تخم مرغ خام پوسته تخم مرغ جامد است ولی مواد درونی آن مایع است.

در هنگام چرخاندن تخم مرغ خام پوسته آن با دست شما به چرخش در می آید ولی اینرسی ماده مایع داخل تخم مرغ سعی دارد تخم مرغ را ساکن نگه دارد . زیرا گرچه با چرخش تخم مرغ خام مایع درون آن نیز به حرکت در می آید ولی این حرکت درمقایسه با حرکت پوسته جامد تخم مرغ بسیار کم است و این تفاوت حرکت سبب توقف حرکت پوسته تخم مرغ می شود . اما در مورد تخم مرغ پخته پوسته تخم مرغ و مواد درونی هم جامدند و در اثر چرخش پوسته خارجی مواد درونی نیز با آن به حرکت در می آید.

تخم مرغ پخته دارای اینرسی حرکتی است وحرکت آن تازمانیکه اصطکاک میز ومولکولهای هوا سبب توقف آن شود در حرکت نگه می دارد.


تعداد بازدید ها: 16477