آردی


آردی
Farineux


بیشتر به آلبومینی اطلاق می شود که سلولهای محتوی دانه های آمیدون دارد در بعضی از گیاهان مانند primula farinosa برگها به علت پوشیده بودن از موادی که تارهای ترشحی ، ترشح می کنند. منظور آردی یعنی پوشیده از یک قشرنازک آرد مانند پیدا می نمایند.


تعداد بازدید ها: 5954